ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφία για Λιβίσι, Μάκρη Μικράς Ασίας και Νέα Μάκρη Αττικής

Αμαργιαννάκης Γεωργ., «Η δημώδης ελληνική μουσική Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας», Μικρασιατικά Χρονικά ΙΔ (1970), σ. 257-272.

Ανδριώτης Π.Νικ., Το ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας, Εκδόσεις του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών-Διεύθυνση Μέλπως Μερλιέ, Λυκία 1α, Αθήνα 1961.

Δελησάββας Π.Μιχ., Τρία παραμύθια, Διογένης. Αθήνα 1987.
// , Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου Μ Ασίας. Αθήνα 1988
// , Λαογραφικά Σύμμεικτα. Μάκρης και Λιβισίου Μ.Ασίας και Νέας Μάκρης Αττικής, Λεξίτυπον. Αθήνα 2009.
// , Η Ιστορία μας (Η ιστορία της Νέας Μάκρης Αττικής, 1923-1990). Λεξίτυπον. Αθήνα 2010.

Καραγεωργίου Εμμ. Νικ., Μάκρη και Λιβίσι Μικράς Ασίας. Τόποι, ήθη, έθιμα, ενθυμήματα, εξορίες. Αθήνα 1986, 2006.

Λαμέρας Γ. Κων., Η Μάκρη και το Λυβήσι. Λαογραφική Μελέτη τόμος Α΄, Αθήναι 1964
Λάμπρος Σπυρ., «Ίχνη μητρικού δικαίου παρά τοις νέοις Έλλησι της Λυκίας», Νέος Ελληνομνήμων, τομος Α΄, 1904, σ. 162-171.

Μουσαίος Ι. Μιχ., Βατταρισμοί ήτοι Λεξιλόγιον της λειβησιανής διαλέκτου, μετ’ εγχωρίων παροιμιών εν τέλει. Εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου Παρνασσού, 1884.

Μουσαίος Ι.Μιχ., Ο γάμος του Μαλώνη Αντίφατου, Ανάτυπο από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Ε΄, Αθήνα 1984-1985.

Μουσαίου-Μπουγιούκου Καλλ., Παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης, Εκδόσεις του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών – Διεύθυνση Μέλπως Μερλιέ, Λυκία 1β, Αθήνα 1961.

Μουσαίου-Μπουγιούκου Καλλ., « Η θανή και ο θρήνος στο Λιβίσι και τη Μάκρη της Λυκίας», Μικρασιατικά Χρονικά IB΄ (1965), σ. 53-78.

Μουσαίου-Μπουγιούκου Καλλ., «Εγκυμοσύνη, γέννηση, βρέφος. Έθιμα δοξασίες, προλήψεις στο Λιβίσι και τη Μάκρη», Μικρασιατικά Χρονικά ΙΔ (1970), σ. 50-94.

Μουσαίου-Μπουγιούκου Καλλ., Παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης, Εκδόσεις Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1976.

Moussaiou- Bouyoukou Call., Contes d’Asie Mineure, narres et traduits du grec par Blanche Molfessis, Paris 1996, Babel.

Χαριτωνίδης Χ. Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, εκ του τυπογραφείου Σεράση εν Τραπεζούντι 1911.

Top